Στόχος της μελέτης ήταν να εξετάσει τη σχέση των αναστολέων DPP-4 με τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας ή την εισαγωγή στο νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια, σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Κριτήρια ένταξης: Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, μη τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, μελέτες κοινωνικών ομάδων, καθώς και μελέτες ασθενών-μαρτύρων, που σύγκριναν τους αναστολείς DPP-4 έναντι του εικονικού φαρμάκου, την τροποποίηση του τρόπου ζωής έναντι αντιδιαβητικών φαρμάκων, σε ενήλικες ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, και ανέφεραν ρητά την έκβαση της καρδιακής ανεπάρκειας ή την εισαγωγή στο νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια. Συμπεριλήφθηκαν 43 κλινικές δοκιμές (n = 68.775) και 12 μελέτες παρατήρησης (n = 1.777.358).
Η σχετική επίδραση των αναστολέων DPP-4 σχετικά με τον κίνδυνο της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 είναι αβέβαιη, δεδομένης της σχετικά μικρής παρακολούθησης και της χαμηλής ποιότητας των αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, και οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, αλλά και οι μελέτες παρατήρησης, δείχνουν ότι αυτά τα φάρμακα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εισαγωγής στο νοσοκομείο για καρδιακή ανεπάρκεια σε εκείνους τους ασθενείς με υπάρχουσες καρδιαγγειακές παθήσεις ή πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για αγγειακές παθήσεις, σε σύγκριση με τη μη χρήση των αναστολέων DPP-4.
Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and risk of heart failure in type 2 diabetes: systematic review and meta-analysis of randomised and observational studies; Ling Li, Sheyu Li, Ke Deng, et al.; British Medical Journal (Feb 2016).