Αυτή η μελέτη είχε σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον η έντονη αύξηση της αρτηριακής πίεσης κατά τη διάρκεια της σοβαρής υπογλυκαιμίας συνδέεται με επακόλουθη νεφρική ανεπάρκεια.
Πραγματοποιήθηκε μια μελέτη κοόρτης 3 ετών για την αξιολόγηση της κλινικής πορείας της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, με ή χωρίς αύξηση της πίεσης του αίματος κατά τη διάρκεια της σοβαρής υπογλυκαιμίας.
Από 111 ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 με σοβαρή υπογλυκαιμία, 76 εμφάνισαν μια εξαιρετικά υψηλή συστολική αρτηριακή πίεση πριν από την αγωγή, ενώ 35 δεν έδειξαν καμία τέτοια αύξηση (179,1 ± 27,7 mmHg έναντι 131,1 ± 20,2 mmHg, Ρ <0,001). Σε 12 ώρες μετά τη θεραπεία, η συστολική αρτηριακή πίεση δεν διέφερε σημαντικά (131,5 ± 30,7 mmHg έναντι 123,5 ± 20,7 mmHg, Ρ = 0,39). Ο εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR), πριν και κατά τη στιγμή της σοβαρής υπογλυκαιμίας δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων.
Συμπερασματικά, η νεφρική λειτουργία μετά την σοβαρή υπογλυκαιμία ήταν σημαντικά χειρότερη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2, με αύξηση της πίεσης του αίματος κατά τη διάρκεια της σοβαρής υπογλυκαιμίας, από ότι σε άτομα χωρίς αύξηση της αρτηριακής πίεσης.
Accelerated decline of renal function in type 2 diabetes following severe hypoglycemia; Tetsuro Tsujimoto, Ritsuko Yamamoto-Honda, Hiroshi Kajio, et al.; Journal of Diabetes and its Complications (Jun 2016).