Ο Δείκτης Μάζας Σώματος στην εφηβεία μπορεί να προβλέψει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια στην ενήλικο ζωή, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα.
Οι Jeremy Kark, του Hebrew University και οι Dr. Gilad Twig του Sheba Medical Center, Dr. Hagai Levine του Braun School και άλλοι συνεργάτες στο Ισραήλ, θέλησαν να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ του Δείκτη Μάζας Σώματος στην προχωρημένη εφηβεία και του θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια στην ενήλικο ζωή. Η έρευνα βασίστηκε σε βάση δεδομένων 2,3 εκατομμυρίων 17χρονων. Μετρήθηκε το ύψος και το βάρος τους μεταξύ 1967 και 2010. Οι ερευνητές αξιολόγησαν τη σχέση μεταξύ ΔΜΣ στη εφηβεία και θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο και αιφνίδιο θάνατο στην ενήλικο ζωή, μέχρι τα μέσα του 2011.

Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση του κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου στην ομάδα που θεωρήθηκε ότι ήταν εντός της ‘’αποδεκτής φυσιολογικής ακτίνας’’ ΔΜΣ μεταξύ 50ού και 74ου εκατοστημόριου και του θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο σε μετρήσεις ΔΜΣ 20 και άνω. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι ακόμα και ο ΔΜΣ που θεωρείται ”φυσιολογικός” στην εφηβεία συνδέεται με αύξηση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά και όλα τα αίτια, σε διάστημα 40 ετών. Αυτό περιελάμβανε αυξήσεις των ποσοστών θανάτου από στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιαγγειακά αίτια στους συμμετέχοντες.

Καθώς ο ΔΜΣ αυξανόταν μεταξύ 75ου και 84ου εκατοστημόριου, η εφηβική παχυσαρκία συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο, εγκεφαλικό επεισόδιο, αιφνίδιο θάνατο από άγνωστα αίτια και θάνατο από γενικά καρδιαγγειακά αίτια, καθώς και από μη καρδιαγγειακά αίτια και από όλες τις αιτίες. Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης αυξημένο κίνδυνο αιφνίδιου θανάτου.

Ο Kark δήλωσε ότι τα ευρήματα φαίνεται να δείχνουν προς σχέση μεταξύ της τάσης υπέρβαρων εφήβων τις προηγούμενες δεκαετίες και της θνησιμότητας από στεφανιαία νόσο στη μέση ηλικία. Η συνεχιζόμενη αύξηση του ΔΜΣ των εφήβων και η αυξημένη εμφάνιση επιπλέον κιλών και παχυσαρκίας σε αυτούς μπορεί ενδεχομένως να ευθύνεται για σημαντικό και αυξανόμενο βάρος της καρδιαγγειακής νόσου στο μέλλον, ιδιαίτερα της στεφανιαίας νόσου.