Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ των μετεμμηνοπαυσιακών αλλαγών στο σωματικό βάρος και της επίπτωσης των καταγμάτων, καθώς και της σχέσης μεταξύ εκούσιας και ακούσιας απώλειας βάρους και του κινδύνου κατάγματος.
Συμμετείχαν 120.566 μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, ηλικίας 50-79 κατά την έναρξη της μελέτης (1993-1998), που παρακολουθήθηκαν μέχρι το 2013 (η μέση διάρκεια παρακολούθησης κατάγματος ήταν τα 11 χρόνια από το baseline).
Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν τα 63,3 έτη. Η μέση ετήσια ποσοστιαία μεταβολή βάρους ήταν 0,30%. Συνολικά, 79.279 γυναίκες (65,6%) είχαν σταθερό βάρος, 18.266 (15,2%) έχασαν βάρος και 23.021 (19,0%) πήραν βάρος. Σε σύγκριση με το σταθερό βάρος, η απώλεια βάρους σχετίστηκε με 65% υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης των καταγμάτων ισχίου, των άνω άκρων και του κεντρικού σώματος. Η αύξηση του σωματικού βάρους συσχετίστηκε με υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης καταγμάτων των άνω και κάτω άκρων. Σε σύγκριση με το σταθερό βάρος, η ακούσια απώλεια βάρους σχετίστηκε με 33% υψηλότερα ποσοστά εμφάνισης των καταγμάτων ισχίου και αυξημένα ποσοστά εμφάνισης των σπονδυλικών καταγμάτων. Η εκούσια απώλεια βάρους συσχετίστηκε με αυξημένα ποσοστά εμφάνισης καταγμάτων των κάτω άκρων και μειωμένη συχνότητα εμφάνισης των καταγμάτων ισχίου.
Συμπερασματικά, η αύξηση σωματικού βάρους, η απώλεια βάρους και εκούσια απώλεια βάρους σχετίζονται με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καταγμάτων, αλλά οι συσχετισμοί διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή του κατάγματος.
Postmenopausal weight change and incidence of fracture: post hoc findings from Women’s Health Initiative Observational Study and Clinical Trials; Carolyn J Crandall, Vedat O Yildiz, Jean Wactawski-Wende, et al.; British Medical Journal (Jan 2015).