Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι οι αγωνιστές υποδοχέα πεπτιδίου-1 τύπου γλυκαγόνης (GLP-1 RAs) και οι αναστολείς συν-μεταφορέα-2 (SGLT-2) μειώνουν τα καρδιαγγειακά συμβάματα. Η συγκριτική αποτελεσματικότητα αυτών των νέων κατηγοριών αντιδιαβητικών φαρμάκων παραμένει ασαφής. Για το λόγο αυτό, έγινε μια μετα-ανάλυση για να συγκριθεί η επίδραση επί των καρδιαγγειακών αποτελεσμάτων μεταξύ των GLP-1, SGLT-2 και DPP-4.

Συμπεριλήφθηκαν δεκατρείς μελέτες που περιελάμβαναν 121.047 ασθενείς. Οι αναστολείς SGLT-2 μείωσαν τους καρδιαγγειακούς θανάτους και όλους τους θανάτους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (OR 0.82, 95% CI 0.73-0.93 και OR 0.84, 95% CI 0.77-0.92) και οι αναστολείς DPP-4 (OR 0.83, 95% CI 0.70- 0.99 και OR 0.83, 95% CI 0.73-0.94), αντίστοιχα. ΟΙ αναστολείς SGLT-2 και GLP-1 RA μειώνουν σημαντικά το MACE (OR 0.88, 95% CI 0.82-0.95 και OR 0.87, 95% CI 0.82-0.93) και τη νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια (OR 0.68, 95% CI 0.61-0.77 και OR 0.87 , 95% CI 0,82-0,93), και τις νεφρικές εκδηλώσεις (OR 0,59, 95% CI 0,52-0,67 και OR 0,86, 95% CI 0,78-0,94) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, αλλά οι αναστολείς SGLT-2 μείωσαν την νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και τις νεφρικές εκδηλώσεις περισσότερο από το GLP-1 RAs. Μόνο οι GLP-1 RA μείωσαν το μη θανατηφόρο εγκεφαλικό επεισόδιο (OR 0.88, 95% CI 0.77-0.99). Οι αναστολείς DPP-4 δεν μείωσαν τον κίνδυνο αυτών των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο και συσχετίστηκαν με υψηλότερους κινδύνους MACE, νοσηλεία για καρδιακή ανεπάρκεια και νεφρικές εκδηλώσεις, σε σύγκριση με τις άλλες δύο κατηγορίες φαρμάκων.

Συμπερασματικά, οι αναστολείς SGLT-2 δείχνουν σαφή υπεροχή στη μείωση των καρδιαγγειακών και όλων των αιτιών θανάτων, της νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια και των νεφρικών εκδηλώσεων, μεταξύ νέων κατηγοριών αντιδιαβητικών φαρμάκων. Οι GLP-1 RA έχουν επίσης καρδιαγγειακές και νεφρικές προστατευτικές επιδράσεις. Οι αναστολείς DPP-4 δεν έχουν επωφελείς καρδιαγγειακές επιδράσεις και επομένως είναι κατώτεροι από τις άλλες δύο κατηγορίες φαρμάκων. Οι αναστολείς SGLT-2 θα πρέπει τώρα να είναι η προτιμώμενη θεραπεία για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.

Cardiovascular outcomes in trials of new antidiabetic drug classes: a network meta-analysis; Fei Y, Tsoi M, Cheung B; Cardiovascular Diabetology (Aug 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: Cardiovascular Diabetology