Η αποφρακτική άπνοια ύπνου [Obstractive Sleep Apnea (OSA)] σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νοσηρότητας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολική δυσλειτουργία, και συγκεκριμένα σε Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 (ΣΔ2). Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η σχέση μεταξύ της σοβαρότητας της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου και του επιπολασμού και ελέγχου του ΣΔ2 σε ένα μεγάλο πολυεθνικό πληθυσμό. Βρέθηκε ότι η αυξημένη σοβαρότητα της αποφρακτικής άπνοιας ύπνου, σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ταυτόχρονης εμφάνισης ΣΔ2 και χειρότερo γλυκαιμικό έλεγχο σε ασθενείς με ΣΔ2.
Diabetes Mellitus prevalence and control in Sleep Disordered Breathing: the European Sleep Apnea Cohort (ESADA) study; Kent B, Grote L, Ryan S, Pepin J, Bonsignore M, Tkacova R, Saaresranta T, Verbraecken J, Lévy P, Hedner J, McNicholas W; Chest (May 2014)