Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογήσει τα αποτελέσματα με τη χρήση των αναστολέων RAS σε σύγκριση με άλλoυς αντιυπερτασικoύς παράγοντες σε άτομα με διαβήτη.
Βρέθηκαν 19 τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες στις οποίες συμμετείχαν 25.414 ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη. Σε σύγκριση με άλλους αντιυπερτασικούς παράγοντες, οι αναστολείς RAS συνδέθηκαν με έναν παρόμοιο κίνδυνο θανάτου (σχετικός κίνδυνος 0,99, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,93 έως 1,05), καρδιαγγειακό θάνατο (1,02, 0,83 – 1,24), έμφραγμα του μυοκαρδίου (0,87, 0,64 – 1,18), στηθάγχη (0,80, 0,58 να 1.11), εγκεφαλικό επεισόδιο (1,04, 0,92 να σημείο 1.17), καρδιακή ανεπάρκεια (0,90, 0,76 να 1.07), και επαναγγείωση (0,97, 0,77 να 1.22).
Συμπερασματικά, σε άτομα με διαβήτη, οι RAS-αναστολείς δεν είναι ανώτεροι από άλλες κατηγορίες αντιυπερτασών φαρμάκων, όπως οι θειαζίδες, οι ανταγωνιστές διαύλων ασβεστίου και οι αναστολείς β, σε ότι αφορά τη μείωση του κινδύνου των σκληρών καρδιαγγειακών και νεφρικών τελικών σημείων. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν τις συστάσεις των κατευθυντήριων γραμμών στο να χρησιμοποιούνται επίσης και άλλοι αντιυπερτασικοί παράγοντες σε άτομα με διαβήτη, αλλά χωρίς νεφρική νόσο.
Diabetes mellitus as a compelling indication for use of renin angiotensin system blockers: systematic review and meta-analysis of randomized trials; Sripal Bangalore, Robert Fakheri, Bora Toklu, et al.; British Medical Journal (Feb 2016).