Ο διαβήτης έχει καθοριστεί βάσει των διαφόρων βιοδεικτών, συμπεριλαμβανομένης της γλυκόζης πλάσματος νηστείας (FPG), της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης (2hOGTT) και της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c). Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκε η επίδραση των διαφορετικών διαγνωστικών ορισμών, τόσο στην επικράτηση του πληθυσμού του διαβήτη, όσο και στην ταξινόμηση των προηγουμένως αδιάγνωστων ατόμων ως πάσχοντες και μη πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη.
Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 96 έρευνες στις οποίες είχαν μετρηθεί τουλάχιστον δύο από τους βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του διαβήτη.
Βρέθηκε ότι διαφορετικοί βιοδείκτες και ορισμοί για τον διαβήτη μπορεί να προσφέρουν διαφορετικές εκτιμήσεις της επικράτησης του πληθυσμού του διαβήτη και να βοηθήσουν διαφορικά στον εντοπισμό των ατόμων χωρίς προηγούμενη διάγνωση ως πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη. Η χρήση ενός ορισμού με βάση την HbA1c δεν θα προσδιορίσει ένα σημαντικό ποσοστό των προηγουμένως αδιάγνωστων ατόμων, που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη χρησιμοποιώντας ένα τεστ βασισμένο στη μέτρηση της γλυκόζης.
Effects of diabetes definition on global surveillance of diabetes prevalence and diagnosis; NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC); The Lancet (Jun 2015).