Σε ασθενείς με διαβήτη, οι θάνατοι και οι καρδιαγγειακές παθήσεις οφείλονται σε κλασσικούς παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία και το κάπνισμα, ενώ, στους υπόλοιπους ασθενείς, αποδίδονται σε αδυναμία. Σε αυτή τη μετα-ανάλυση, εξετάσθηκε τη σχέση μεταξύ αδυναμίας και θνησιμότητας, νοσηλείας και καρδιαγγειακών παθήσεων σε ασθενείς με διαβήτη.
Η αναζήτηση βιβλιογραφίας διεξήχθη χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων όπως το MEDLINE, το Cochrane Controlled Trials Registry και το ClinicalTrials.gov. Έχουν συμπεριληφθεί μελέτες που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ αδυναμίας και θνησιμότητας, νοσηλείας και καρδιαγγειακής.
H έρευνα της βιβλιογραφίας εξήγαγε 8 μελέτες (565.039 ασθενείς) που πληρούσαν τα κριτήρια συμπερίληψης σε αυτή τη μετα-ανάλυση. Αν και διαπιστώθηκε σημαντική σχέση μεταξύ αδυναμίας και καρδιαγγειακών παθήσεων, βρέθηκαν μόνο λίγες σχετικές μελέτες. Έτσι, δεν ήταν δυνατή η επίτευξη ισχυρών αποτελεσμάτων.
Συμπερασματικά, σε ασθενείς με διαβήτη, παρατηρήθηκε σημαντική σχέση μεταξύ αδυναμίας και θνησιμότητας και νοσηλείας.

Relationship between frailty and mortality, hospitalization, and cardiovascular diseases in diabetes: a systematic review and meta-analysis; Satoshi Ida, Ryutaro Kaneko, Kanako Imataka, et al; Cardiovascular Diabetology (Jun 2019).

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο, πατήστε το σύνδεσμο: Cardiovascular Diabetology