Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί αν υπάρχει σχέση μεταξύ Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ) και Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης (ΓΟΠ).
Πραγματοποιήθηκε μια συστηματική έρευνα του PubMed και βάσεων δεδομένων Web Science, για άρθρα που αξιολογούν τη σχέση μεταξύ ΣΔ και γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Οι μελέτες επιλέχθηκαν για ανάλυση με βάση ορισμένα κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού. Έγινε μία μετα-ανάλυση για να συγκριθεί η αναλογία πιθανοτήτων (OR) για ΣΔ μεταξύ των ατόμων με και χωρίς ΓΟΠ.
Συνολικά εννέα επιλέξιμα άρθρα που αφορούν 9.067 περιπτώσεις ασθενών και 81.968 controls, συμπεριελήφθηκαν στη μετα-ανάλυση. Οι μελέτες αυτές εντόπισαν μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του ΣΔ και του κινδύνου γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης. Οι αναλύσεις υποομάδων έδειξαν ότι το αποτέλεσμα αυτό διατηρήθηκε σε μελέτες για πληθυσμούς από τις ανατολικές χώρες, αλλά και στους νεότερους ασθενείς (μέση ηλικία <50 ετών). Η ανάλυση ευαισθησίας επιβεβαίωσε επίσης τη σταθερότητα αυτών των αποτελεσμάτων.
Συμπερασματικά, η μετα-ανάλυση δείχνει ότι οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης από εκείνους που δεν έχουν σακχαρώδη διαβήτη.
Association between diabetes mellitus and gastroesophageal reflux disease: A meta-analysis; Xiao-Meng Sun, Jia-Cheng Tan, Ying Zhu, and Lin Lin; World Journal of Gastroenterology (Mar 2015).